Fiscale pagina

HALLO SHIPPER: GEBRUIK MAKEN VAN DE KOR OF NIET?

1. Introductie:
Op deze pagina behandelen we kort de inkomstenbelasting (IB) en omzetbelasting (hierna: BTW of OB genaamd, voor het gemak nu verder aangeduid als BTW) met betrekking tot jouw bezorgdiensten. We vragen je deze fiscale pagina goed te lezen omdat jij op basis van deze uitleg moet besluiten wel of geen gebruik te gaan maken van de Kleine Ondernemersregeling (Kor). Dit is de 1e instelling in je settings waar wij je om vragen. De sneltest kun je hier doen. Jouw keuze is van grote invloed op de automatische instellingen door ishipit en op je verdiensten. Deze instelling kan niet worden teruggedraaid nadat je deze hebt bevestigd zonder ishipit te contacteren.

2. Waarom zou je gebruik willen maken van de Kor:
Je kunt in aanmerking komen voor serieuze belastingvermindering. Of je hoeft zelfs helemaal geen BTW te betalen (en het laatste + de daaraan gekoppelde voorwaarden monitoren wij voor je). Dus: – Gebruik maken van de Kor levert je substantiële fiscale voordelen op (echt!) waardoor je netto stukken meer kunt overhouden van je verdiensten – Het ontslaat je automatisch van veel administratieve verplichtingen (en de rest doen wij bijna allemaal voor je!) (Indien je reeds BTW ondernemer bent, dan ben je met deze materie bekend en gaat dit voordeel (deels) niet voor jou op. Kies bij instellingen voor “nee” bij de KOR instelling. Eventuele BTW verrekeningen dient je dan zelf middels je aangifte te verrekenen.) Als jij geen gebruik maakt van de KOR dan zal jij gewoon periodiek BTW moeten afdragen volgens de gebruikelijke wettelijke regels en kun je daarvoor de informatie gebruiken die bij ons bekend is en te vinden is onder jouw “account”

3. Uitleg: Ondernemer voor de omzetbelasting (BTW) – 21%
Je bent als shipper al snel ondernemer voor de BTW. Dat is namelijk met een paar opdrachten al het geval. Daarmee zou je met veel administratieve rompslomp worden opgezadeld. Zo moet een BTW-nummer worden aangevraagd en een BTW administratie worden bijgehouden. Voor elk van jouw bezorgdiensten moet dan ook met BTW worden gefactureerd. Je zou ook elk kwartaal een Aangifte BTW moeten indienen en BTW moeten betalen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je als je voor jezelf begint een bedrijf oprichten, naar de Kamer van Koophandel, etc. Waarschijnlijk zit je op niets van dit alles te wachten en wij hebben goed nieuws voor je, want wij hebben de ontheffing al voor je aangevraagd, onderbouwd en geregeld voor een ieder die aan de voorwaarden voldoet.

4. Uitleg: Kleine Ondernemersregeling
De Wet BTW kent de zogenaamde Kleine Ondernemersregeling voor in Nederland wonende mensen/ondernemers (en samenwerkingsverbanden tussen mensen). Die regeling bepaalt dat als je in een jaar niet meer dan € 1.345 aan BTW bent verschuldigd (wat inhoudt dat je tot een bedrag van €7.750 per jaar aan verdiensten – of meer, zie punt 6 – kunt verrichten) je helemaal geen BTW (€ 0,-) hoeft te betalen. Daarbij gaat het om het saldo van de af te dragen BTW en de voor-BTW. Bij een verschuldigde BTW tussen de € 1.345 en € 1.883 geldt een vermindering volgens een bepaalde formule. Pas zodra het BTWbedrag boven de € 1.883 komt, is op gebruikelijke wijze BTW verschuldigd (met terugwerkende kracht!).

5. Ruling met De Belastingdienst
Zoals eerder aangegeven bij punt 3 hebben wij de ontheffing centraal geregeld voor iedere koerier die aan de voorwaarden voldoet en via ishipit zijn of haar diensten aanbiedt. Er is in deze ruling (afspraken tussen De Belastingdienst en ishipit B.V.) afgesproken dat jij vanaf de start van jouw werkzaamheden via het ishipit-platform ervoor kan kiezen om vrijgesteld te worden van de hierboven beschreven administratieve verplichtingen. Bij de facturering over jouw bezorgdiensten hoeft dan geen BTW te worden gerekend (en afgedragen). Sterker, er mag geen BTW worden gerekend! Je hoeft dan niet periodiek Aangiften BTW in te dienen. Ook hoef je geen BTW aan de Belastingdienst te betalen en dat is natuurlijk zeer gunstig voor jou. Voorwaarde is dat jij op jaarbasis niet meer dan € 1.345 (jouw maximale “BTW-saldo”) aan BTW verschuldigd bent en dit saldo houden we dan ook scherp voor je in de gaten). Dit “BTW-saldo” komt ongeveer overeen € 7.750 aan verdiensten per jaar. Afhankelijk van jouw situatie mogen je verdiensten ook hoger zijn, lees hierover straks meer onder punt 6). Kortom, met de keuze voor de ruling ben jij ontheven van administratieve verplichtingen voor de BTW.

Toch blijft er een verplichting bestaan:Je hebt namelijk een bewaarplicht (van zeven jaren) om de aan jou afgegeven inkoopfacturen ordelijk te bewaren. En dan hebben we weer goed nieuws: wij bewaren en administreren voor jou wat nodig is om aan al je verplichtingen te kunnen voldoen (ook voor niet KOR koeriers houden we overigens de administratie bij) voor zover wij beschikken over deze informatie en/of de opdrachten via het ishipit platform zijn afgehandeld. En heb je spullen of diensten aangeschaft of kosten gemaakt (telefoon, scooter, etc) om je werkzaamheden uit te voeren waarvan wij niet op de hoogte zijn; dan kun je die gemakkelijk toevoegen aan jouw overzichten en wij berekenen telkens opnieuw je BTW-saldo en je belastbare inkomen. Leuker kunnen wij het wel maken!

6. De € 1.345-grens / jouw “BTW saldo”
Over bezorgdiensten wordt normaliter 21% BTW in rekening gebracht door een bezorger. Een BTW-bedrag van € 1.345 gaat samen met een omzet van € 7.750. Immers, 21% over € 7.750 is € 1.345. Zolang je onder deze € 1.345-grens blijft, ben je helemaal geen BTW verschuldigd, legden we al uit. Daardoor kan je tot een hoger totaalbedrag van (€ 6.405 + € 1.345 =) € 7.750 per jaar aan diensten verrichten. Zie daarvoor ook de bovenste regel van het kolommenoverzicht hieronder.

Maar misschien wordt het nog leuker:

Nu zul je ook de noodzakelijke zakelijke kosten maken, bijvoorbeeld je telefoon. Gunstig daaraan is dat je meer omzet kan maken voordat je over de € 1.345-grens gaat. Zo wordt in onderstaand voorbeeld duidelijk hoe je telefoonkosten van bijvoorbeeld € 847 tot een extra te maken omzet van ook € 847 kan leiden. Vanwege de gestelde kosten in het voorbeeld zou dus voor maximaal (€ 7.750 + € 847 =) € 8.597 (!!) aan koeriersdiensten kunnen worden verricht onder toepassing van dezelfde ruling. En ishipit houdt jouw “BTW saldo”

Omzet/Kosten OB/BTW Totaal-bedrag
Omzet à 21%: € 6.405 € 1.345 € 7.750
(telefoon)Kosten à 21%: € 700 € 147* € 847 *betaalde BTW verrekenen
Jouw BTW saldo € 1.198 € 8.597

7. Gevolgen overschrijding € 1.345-grens
Realiseer je goed dat de ruling vervalt zodra je de € 1.345-grens overschrijdt. Strikt genomen zijn er ook nog (maar in een aflopende schaal) voordelen te genieten tot een saldo van €1.883, maar we adviseren je niet om deze grens van €1.345 te overschrijden. Wij houden een veiligheidsmarge aan waarbinnen wij je volledig kunnen ondersteunen en informeren en de grens die voor iedereen wordt gehandhaafd om geen BTW te hoeven betalen. Bij overschrijding van de € 1.345 grens ben namelijk wel (deels) BTW verschuldigd (hoeveel is voor iedereen verschillend) en bij overschrijding van de €1.883 grens ben je – met terugwerkende kracht – over alle verdiensten in dat jaar de wettelijke BTW wel verschuldigd.

Indien je de €1.345 grens overschrijdt moet je dit dan ook aan de Belastingdienst melden en zou je eigenlijk een bedrijf moeten oprichten, je zal dan BTW aan de Belastingdienst moeten betalen, waardoor je zelf minder overhoudt. Verder zal je aan alle administratieve verplichtingen moeten voldoen en de komende vijf jaar geen gebruik meer kunnen maken van de ruling. In de facturen aan jouw opdrachtgevers/klanten zal vanaf dat moment BTW in rekening worden gebracht en daarvoor moet je een statuswijziging aanvragen (“Geen Kor”) bij ishipit. Eigenlijk zoals een “echt” bedrijf dat ook moet, maar deze expliciete fiscale voordelen zijn voor jou niet meer van toepassing.

8. Gevolgen overschrijding € 1.345-grens

Realiseer je goed dat de ruling vervalt zodra je de € 1.345-grens overschrijdt. Strikt genomen zijn er ook nog (maar in een aflopende schaal) voordelen te genieten tot een saldo van €1.883, maar we adviseren je niet om deze grens van €1.345 te overschrijden. Wij houden een veiligheidsmarge aan waarbinnen wij je volledig kunnen ondersteunen en informeren en de grens die voor iedereen wordt gehandhaafd om geen BTW te hoeven betalen. Bij overschrijding van de € 1.345 grens ben namelijk wel (deels) BTW verschuldigd (hoeveel is voor iedereen verschillend) en bij overschrijding van de €1.883 grens ben je – met terugwerkende kracht – over alle verdiensten in dat jaar de wettelijke BTW wel verschuldigd.

Indien je de €1.345 grens overschrijdt moet je dit dan ook aan de Belastingdienst melden en zou je eigenlijk een bedrijf moeten oprichten, je zal dan BTW aan de Belastingdienst moeten betalen, waardoor je zelf minder overhoudt. Verder zal je aan alle administratieve verplichtingen moeten voldoen en de komende vijf jaar geen gebruik meer kunnen maken van de ruling. In de facturen aan jouw opdrachtgevers/klanten zal vanaf dat moment BTW in rekening worden gebracht en daarvoor moet je een statuswijziging aanvragen (“Geen Kor”) bij ishipit. Eigenlijk zoals een “echt” bedrijf dat ook moet, maar deze expliciete fiscale voordelen zijn voor jou niet meer van toepassing.

9. Kosten

Met betrekking tot de kosten vraag je je misschien af welke kosten in aanmerking komen. Je kan daarbij denken aan:

1. De fees die ishipit jou in rekening brengt (en die jij doorbelast aan jouw klant)
2. bezorgtas of – krat
3. Warmhoudbox voor eten
4. Kleding/caps van ishipit als je daarvoor een vergoeding hebt betaald
5. Overige kleding waarvan duidelijk kan worden aangetoond dat je deze voor je werkzaamheden hebt aangeschaft en voldoet aan de fiscale eisen van werkkleding
6. Betaalkosten t.b.v. het afrekenen van alle diensten (de iDEAL transactiekosten die jij ook doorbelast aan jouw klant)
7. Zakelijk gebruik telefoonabonnement
8. Belastingvrije vergoeding van € 0,19 per kilometer. Hierover wordt geen BTW gerekend.
9. Alle overige kosten die benodigd zijn voor de uitoefening van de bezorgdiensten in aanmerking.

Daar waar de gemaakte kosten bij ons bekend zijn (ishipit fee bijvoorbeeld) rekenen we deze automatisch toe aan je belastbare inkomen saldo als ook aan je BTW saldo. Daar hoef jij niets voor te doen behalve na te lopen. De door jou afgelegde zakelijke kilometers kun je ook makkelijk opvoeren en ook bij ons niet bekende onkosten kun je opvoeren waarbij we het heel simpel voor je hebben gemaakt. We zien namelijk liever dat je geld aan het verdienen bent dan dat je teveel tijd kwijt bent aan andere zaken!

10. Monitoring OB en Aangifte Inkomstenbelasting

Zoals we eerder al aangaven, vult ishipit jouw inkomsten in, maar moet jij zelf jouw kosten invullen voor zover die bij ons niet bekend zijn (telefoon, fietsonderhoud, etc.) en daar waar nodig onze berekeningen aanvullen en/of corrigeren.

Voorbeeld kalenderjaar met voorbeeldbedragen en de impact op het BTW saldo en je Inkomstenbelastingsaldo:

Stel je doet 35 opdrachten per week a €4,50 per opdracht

Omzet/Kosten BTW (saldo*) Totaal-bedrag
Omzet: 35 * 52* 4,50 (incl. 21%) € 6.405 € 1.345 € 8.190,00
Kosten:
Bezorgtas (21%) € 25,00 – € 5,25 – € 30,25 –
Warmhoudbox (21%) € 45,00 – € 9,45 – € 54,45 –
Kleding/caps (21%) € 16,50 – € 3,47 – € 19,97 –
ishipit fee, stel 600 x € 0,50 (21%) € 248,00 – € 52,00 – € 300,00 –
Abonnement smartphone (zie bij Kosten, punt 5) € 421,00 – € 63,00 – € 484,00 –
Eten/drinken onderweg (zie bij Kosten, punt 6) € 200,00 – € 0,00 – € 200,00 –
Kilometervergoeding (zie bij Kosten, punt 7) € 1.140,00 – € 1.140,00 –
Totalen € 1.288,33* € 5.781,33

Omzetbelasting

Gedurende het jaar heb jij steeds netjes jouw kosten ingevuld in jouw mijn-ishipit-account. Laten we uitgaan van de kosten in het overzicht hierboven. Uit het overzicht blijkt dat de OB-stand/BTW saldo op dat moment € 1.288,33 is. Je bent dus keurig onder de € 1.345-grens gebleven en hebt optimaal gebruik gemaakt van de fiscale voordelen!

Aangifte Inkomstenbelasting

Mocht je het op 15 december wel mooi vinden en besluiten geen ritten meer te maken dat jaar, dan zal je vanaf 1 maart in het
volgende jaar bij de verzorging van jouw Aangifte Inkomstenbelasting het bedrag € 5.781,33 (en dus niet € 8.190,00) moeten
invullen bij het onderdeel ‘Inkomsten uit overige werk’ (meer info Belastingdienst). Maar ook voor jou zijn er waarschijnlijk
heffingskortingen van toepassing waardoor het belastbare inkomen wordt verminderd, hier meer info.