Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ishipit B.V.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 1. ishipit: de te Almere gevestigde besloten vennootschap ishipit B.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen;
 2. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door ishipit via het Platform worden aangeboden aan de Gebruiker en de Bezorger, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Orders naar de relevante Bezorger;
 3. Gebruiker: de partij die via het Platform diensten afneemt van de Bezorger;
 4. Bezorger: aanbieder van Bezorgersdiensten die door de Gebruiker kan worden ingeschakeld;
 5. Aanbod: het dienstenaanbod van de Bezorger waarvan door de Gebruiker via het Platform bij de Bezorger gebruik kan worden gemaakt;
 6. Order: een order van de Gebruiker geplaatst bij een Bezorger ter zake het door de Gebruiker geselecteerde Aanbod;
 7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de Gebruiker en anderzijds de Bezorger ter zake de te verzenden goederen;
 8. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van ishipit en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gesteld.

 

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ishipit en een ieder die gebruik maakt van het Platform, een ieder die zich toegang verschaft tot het Platform en een ieder die naar het Platform navigeert. ishipit verbindt zich slechts tot het verlenen van de Service. ishipit is niet verantwoordelijk voor het Aanbod of de uitvoering van de Overeenkomsten. ishipit heeft echter enkele derdenbedingen in deze algemene voorwaarden opgenomen, die door de Bezorger kunnen worden ingeroepen indien zij worden aangesproken ter zake de door hen verleende diensten.

 

Artikel 2 – Gegevens ishipit

 

2.1       De Service wordt verleend door ishipit B.V.:

– adres: Transistorstraat 31, 1322 CK Almere

– KvK: 67943659

– BTW-nr: 857236337B01

– email: info@ishipit.nl

– website: www.ishipit.nl

 

 

Artikel 3 – Toegang tot het Platform

 

3.1       De Service aangeboden door ishipit kan alleen worden afgenomen door via het Platform geregistreerde Gebruikers en Bezorgers.

 

3.2       ishipit verstrekt toegang tot het Platform aan Gebruikers en Bezorgers met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening door de Bezorgers aan de Gebruikers. ishipit is daartoe afhankelijk van de door Gebruikers en Bezorgers verstrekte informatie. Indien mogelijk, controleert ishipit deze informatie op juistheid bij instanties zoals Experian en KVK. Iedere aansprakelijkheid van ishipit voor deze informatie is uitgesloten. Wanneer ishipit in redelijkheid mag vermoeden dat een Gebruiker en/of Bezorger onjuiste en/of misleidende gegevens heeft verstrekt, dan behoudt ishipit zich het recht voor om de account(s) van de betreffende Gebruiker en/of de Bezorger te verwijderen en (verdere) toegang tot het Platform te weigeren. Tevens behoudt ishipit zich het recht voor Gebruikers en/of Bezorgers met een – op basis van de bevindingen van Experian of KVK – hoog risico profiel niet toe te laten op het Platform. Daarnaast worden personen of bedrijven toegang ontzegd waarvan is vastgesteld dat het opgegeven rekening nummer niet aan die persoon of het bedrijf kan worden gekoppeld. ishipit zal in dat geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 

3.3       ishipit behoudt zich tevens het recht voor onbevestigde accounts of accounts die voor langere tijd inactief zijn, te verwijderen en/of te wijzigen. Daarnaast behoudt ishipit zich het recht voor diensten aan een ieder te beëindigen of te weigeren en/of een account te verwijderen, in het bijzonder indien een Gebruiker of Bezorger zich niet aan de met ishipit gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden houdt, waarbij frauduleus handelen wordt vermoed of kan worden aangetoond.

 

3.4       De Gebruikers en de Bezorgers verbinden zich om af te zien van de volgende handelingen:

 1. oneigenlijk, onwettig of immoreel gebruik van de diensten gefaciliteerd door ishipit;
 2. het Platform te gebruiken voor beledigende, obscene, discriminerende, misleidende, bedrieglijke of strafbare activiteiten of dergelijke inhoud op het Platform te creëren of te verzamelen;
 3. (beeld)merken, handelsmerken, handelsnamen en andere gegevens die de rechten van ishipit weergeven, te verwijderen, aan te passen of daar anderszins inbreuk op te maken;
 4. het Platform te gebruiken voor het verkopen of kopen van producten of diensten anders dan aangeboden door ishipit;
 5. acties te ondernemen die de feedback en het ratingssyteem kunnen ondermijnen;
 6. door plaatsing van informatie op het Platform inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige partij.

 

3.5       ishipit zal de gegevens van Gebruikers en Bezorgers behandelen en verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Policy welke te vinden is op onze website.

 

3.6       ishipit behoudt zich het recht voor Gebruikers en Bezorgers reclame en/of informatie over de activiteiten van ishipit via email of een ander soortgelijk communicatiemiddel toe te sturen.

 

Artikel 4 – Het Aanbod

 

4.1       ishipit publiceert het Aanbod namens de Gebruikers op het Platform, overeenkomstig de door de Gebruikers aangeleverde informatie. ishipit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gepubliceerde Aanbod.

 

4.2       ishipit behoudt zich het recht voor om informatie die naar haar mening ongeschikt is voor plaatsing op het Platform, niet te plaatsen en zal, indien deze situatie zich voordoet, de betreffende Gebruiker en/of de betreffende Bezorger daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

 

4.3       ishipit behoudt zich het recht voor informatie afkomstig van derden op het Platform te plaatsen doch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

 

5.1       De Gebruiker gaat door middel van het accepteren van het Aanbod van een Bezorger direct een Overeenkomst aan met de Bezorger voor de levering van het door de Gebruiker geselecteerde Aanbod. ishipit is geen partij bij de Overeenkomst en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst

 

5.2       De Gebruiker is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde contactgegevens en/of betaalgegevens onverwijld aan ishipit en aan de betreffende Bezorger te melden.

 

5.5       De Gebruiker kan een bij een Bezorger geplaatste Order kosteloos annuleren tot het moment dat de tussen Gebruiker en Bezorger is overeengekomen tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

5.6       De Bezorger kan een door een Gebruiker geplaatste Order kosteloos annuleren tot het moment dat de tussen Gebruiker en Bezorger is overeengekomen tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst

 

Artikel 6 – Verzekering

 

6.1       De Gebruiker draagt zorg voor een adequate verzekering van de Bezorger op de tijden dat deze voor Gebruiker werkzaam is. Het kan zijn dat een Gebruiker dit heeft laten opnemen in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, of bijvoorbeeld een opzittende verzekering heeft afgesloten indien Bezorger gebruik maakt van een (bezorg)scooter en/of (bezorg)e-bike en/of auto in opdracht van de Gebruiker.

 

6.2       De Gebruiker vrijwaart Bezorger en ishipit voor mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s tijdens de uitvoering van de Overeenkomst uitgevoerd met een voertuig van De Gebruiker.

 

 

Artikel 7 – Rechten en verplichtingen Gebruiker en Bezorger

 

7.1       Gebruikers en Bezorgers zullen alle wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op de gesloten Overeenkomsten en/of de verstrekte dienst.

 

7.2       De Bezorger hebben het recht goederen te weigeren indien zij van mening zijn dat de goederen gevaarlijk of illegaal zijn.

 

7.4       De Bezorger zijn verplicht de goederen op gepaste wijze en met de vereiste zorgvuldigheid te behandelen en, indien van toepassing, op te slaan.

 

Artikel 8 – Klachten

 

8.1       Klachten over het Aanbod en/of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Bezorger te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde contactgegevens. ishipit kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol spelen.

 

8.2       Klachten over de Service dienen via het contactformulier, per email of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van ishipit via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde contactgegevens.

 

8.3       Wanneer een klacht wordt ingediend, dienen daarbij een omschrijving van de klacht, de aard van de geleden schade en de factuurwaarde van het betreffende goed te worden verstrekt.

 

8.4       Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, te worden ingediend.

 

8.5       ishipit is geen partij bij klachten inzake geen, te late of onvolledige uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele disputen dienen onderling door Gebruiker en Bezorger te worden opgelost.

 

Artikel 9 – Facturering en betaling

 

9.1       Op het moment dat een Overeenkomst tot stand is gekomen en de opdracht door de Bezorger is uitgevoerd, ontstaat er een betalingsverplichting van de Gebruiker.

 

9.2       De Gebruiker dient aan de Bezorger verschuldigde kosten binnen 5 werkdagen te voldoen. Wanneer en zolang een Gebruiker niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het de Gebruiker niet worden toegestaan verdere Overeenkomsten via het Platform te sluiten.

 

9.3       Wanneer de Gebruiker binnen drie weken na het sluiten van de Overeenkomst niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal de account van de Gebruiker worden verwijderd en zal het Gebruiker niet worden toegestaan op enig later moment gebruik te maken van het Platform, een en ander onverminderd het recht van ishipit en/of de Bezorger om schadevergoeding te vorderen. ishipit zal namens de Bezorger de vordering uit handen geven aan een incasso bureau.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1     Enige aansprakelijkheid van ishipit, ongeacht of deze is gebaseerd op overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, is beperkt tot € 7.500,– (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien van ishipit zelf, waaronder wordt verstaan de directie of leidinggevende personen binnen het bedrijf van ishipit.

 

10.2     De verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, ligt volledig bij de Bezorger. Enige aansprakelijkheid van Bezorgers jegens iedere andere partij dan ishipit is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van het beschadigde of verloren gegane gewicht of, indien dit lager is, de factuurwaarde van de goederen, met een maximum van € 7.500,– (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Bezorgers kunnen jegens iedere partij anders dan ishipit een beroep op deze bepaling doen.

 

10.3     De Bezorgers zijn verplicht ishipit te vrijwaren voor alle vorderingen van Gebruikers en/of derden in verband met een Overeenkomst en/of in verband met het gebruik van het Platform door de Bezorger.

 

10.4     De Gebruikers zijn verplicht ishipit en/of de Bezorgers te vrijwaren voor alle vorderingen ter zake schade ontstaan door de aard of inhoud van de goederen.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 

11.1     Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 – Bevoegde rechter

 

12.1     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de op grond van Nederlands recht bevoegde rechter.